Monografia

Klubu Turystyki Motorowej „KRAK”
PTTK Oddział Wojskowy im. gen. Józefa Bema w Krakowie

Od chwili powołania do życia Oddziału Wojskowego PTTK (1978) w jego skład weszła Sekcja Turystyki Motorowej. Członkowie STM brali udział w imprezach motorowych organizowanych przez Garnizonowe Wojskowe Koło Motoryzacyjne przy WSzW w Krakowie oraz Klub TM „TANDEM” w Nowej Hucie.

Pod koniec lat 90-tych STM liczyła 12 Przodowników TM.

Pierwszymi Przodownikami byli: kol Marek i Maria Krzemień oraz kol. Antoni i Elżbieta Marchwiccy. Od roku 1989 przewodniczącym STM do roku 1996 był kol. Józef Wałek. Od roku 1996 Przewodniczącym STM zostaje kol. Antoni Marchwicki. Z chwilą przekształcenia STM w Klub Turystyki Motorowej funkcję tę pełni nadal kol. Antoni Marchwicki.
W roku 1999 członkowie sekcji podejmują uchwałę nadania nazwy – Klub Turystyki Motorowej „KRAK”.

Pierwszą wzmianką o samodzielnej działalności STM jest opracowanie trasy motorowej I Zlotu Turystycznego „Szlakiem gen. Józefa Bema” Kraków – Gaj 9 czerwca 1990. Na ten, obecnie coroczny Zlot, trasę motorową opracowywali koledzy Józef Wołek, Benedykt Wilkowicz, Edward Fietko, Antoni Marchwicki i Jacek Kapusta.

Kolejną imprezą, na którą opracowywana była trasa motorowa, jest „Wiosenny Zlot Turystów Wojskowych – Puszcza Niepołomicka 1993”. W imprezach tych brali udział członkowie KTM „TANDEM” z Krakowa, DKM Dąbrowa Górnicza, a także turyści z innych rejonów Polski. STM a następnie KTM „Krak” ściśle współpracowało z KTM „TANDEM” organizując wiele wspólnych imprez.

W roku 2006 do KTM „Krak” wstąpili kol: Jadwiga i Jacek Kapusta po przeniesieniu się z Warszawy do Krakowa oraz w roku 2007 Lidia i Jan Popiel zmieniający zameldowanie z Radomia na Kraków.

Ci dwaj przodownicy Jacek i Jan w znacznym stopniu ożywili działalność Klubu TM „Krak” Kol. Jacek Kapusta wprowadził cykl wycieczek motorowych „Jurajskim Szlakiem”, a kol. Jan Popiel rozpoczął cykl kilkudniowych imprez motorowych w ciekawe rejony Polski południowej i środkowej, rejon Orawy, Gór Świętokrzyskich.

W okresie istnienia STM, a następnie KTM jego członkowie uczestniczyli w Centralnych Zjazdach i Zlotach Turystów Motorowych PTTK: Lgień 16.09.1988; Ślesin 1990; Kamieńczyk 1996 i 2000; Tleń 1997; Borne Sulinowo 1998; Chełm Lubelski 25-27.06.2004; Wolsztyn 24.06.2005; Ryte – Błota Brodnica 06-08.06.2008; Dobczyce – Kraków 14-16.05.2010. Ten ostatni Zlot Turystyki Motorowej zorganizowany został przez KTM „Krak”. Komandorem Zlotu był Prezes „KTM” Krak, kolega Antoni Marchwicki. Uczestniczyło w nim 133 turystów z całej Polski.

W dniu 19 listopada 2008 przeprowadzono wybory do Zarządu KTM „Krak” . Prezesem Zarządu został ponownie Antoni Marchwicki, Vice Prezesem – Jacek Kapusta, Sekretarzem Jan Popiel, Skarbnikiem Leopold Sikora, na Członka Zarządu wybrany został kol. Józefa Wołek . Współpraca Zarządu zaowocowała zwiększeniem ilości członków w Klubie do 30 osób, a do 7 wzrosła liczba Przodowników TM, co należy uznać za sukces.

Na Krajowej Naradzie Aktywu Motorowego PTTK, który odbył się w dniu 23 stycznia 2010r. w Golubiu Dobrzyniu, nasz delegat, kolega Jan Popiel wybrany został członkiem KTM Zarządu Głównego PTTK.

W dniu 12.01.2013 r. odbyło się Walne Zebranie Klubu. Dokonano podsumowania działalności za ubiegłe lata, ustalono plan na przyszłość. Władze Klubu na nową kadencję zostały wybrane w niezmienionym składzie z lat poprzednich.

Na Krajowej Konferencji Aktywu Turystyki Motorowej PTTK, Kamieńczyk 2014, nasz delegat, Kolega Jan Popiel wybrany został na Vice Przewodniczącego Komisji Turystyki Motorowej ZG PTTK.

We współzawodnictwie za 2013 rok, KTM “KRAK” zajął chlubne, trzecie miejsce wśród klubów motorowych z całej Polski.