Śladami gen. Józefa BEMA

sgjb_popsgjb_sr sgjb_br

REGULAMIN

ODZNAKI TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEJ
„ŚLADAMI GEN. JÓZEFA BEMA”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Odznaka „Śladami gen. Józefa Bema” jest odznaką turystyczno-krajoznawczą PTTK ustanowioną przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK im. gen. Józefa Bema w Krakowie w celu popularyzacji wiedzy i miejsc związanych z życiem i działalnością gen. Józefa Bema wielkiego patrioty i bohatera Polski i Węgier.
 2. Odznaka jest trzystopniowa: popularna, brązowa, srebrna i zdobywana w kolejności stopni w dowolnym czasie.
 3. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi PTTK na terenie Polski.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

 1. Odznakę może zdobywać każdy turysta po ukończeniu 10 roku życia podczas wycieczek turystycznych i krajoznawczych zbiorowych i indywidualnych.
 2. Warunkiem zdobycia odznaki jest zwiedzenie miejsc i obiektów określonych regulaminem oraz udział w imprezie okolicznościowej związanej z postacią generała.
 3. Dla stopnia popularnego:
  • Udział w Zlocie Turystycznym „Szlakiem gen. Józefa Bema” corocznie organizowanym przez Oddział Wojskowy PTTK w Krakowie i przebycie trasy: Borek Fałęcki – Kobierzyn – Sidzina – Libertów – Gaj z poznaniem obiektów krajoznawczych.
 4. Dla stopnia brązowego:
  • Kraków:
   • Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego przy pl. Na Groblach 9
   • Dziedziniec arkadowy Zamku Królewskiego na Wawelu
  • Tarnów:
   • Dom z tablicą pamiątkową przy pl. Bema
   • Stała wystawa w Ratuszu przy Rynku
   • Pomnik Józefa Bema przy ul. Wałowej
   • Mauzoleum Józefa Bema w Parku Strzeleckim
 1. Dla stopnia srebrnego:
  • Warszawa:
   • Pomnik Józefa Bema przy ul. 29 Listopada 3 B
   • Arsenał (Obecnie Muzeum Archeologiczne przy ul. Długiej 52)
   • Collegium Nobilium (obecnie Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna przy ul. Miodowej 22/24)
  • Iganie k/Siedlec:
   • Pomnik upamiętniający bitwę 10.IV.1831 r.
  • Ostrołęka:
   • Miejsce bitwy 26.V.1831 r. z Mauzoleum
   • Pomnik Józefa Bema przy Rynku
  • Toruń:
   • Pomnik Józefa Bema i Wyższa Szkoła Oficerska przy ul. Sobieskiego 36

III. ZASADY WERYFIKACJI ODZNAKI

 1. Podstawą do zweryfikowania odznaki jest kronika wycieczek (dzienniczek) prowadzona w dowolnej formie przez zdobywającego.
 2. Kronika powinna zawierać dane personalne zdobywającego z adresem, daty wycieczek, nazwy miejscowości z krótkim opisem zwiedzanego obiektu i potwierdzeniem w formie pieczątki, biletu wstępu, fotografii lub podpisu przewodnika, przodownika lub instruktora PTTK.
 3. Weryfikacja odznaki następuje po złożeniu kronik (dzienniczka) w Oddziale Wojskowym PTTK im. gen. J. Bema 31-029 Kraków ul. Zyblikiewicza 1. Przy przesyłce pocztowej należy dołączyć kopertę z adresem zwrotnym i znaczkami pocztowymi.
 4. Przyznanie odznaki wpisuje się do kroniki (dzienniczka) potwierdzając pieczątką Komisji Krajoznawczej i do prowadzonej ewidencji. Odznaka przyznana w trybie regulaminowym jest odpłatna.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w zdobywaniu odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników.
 2. Odznaka może być przyznawana honorowo z pominięciem wymogów regulaminu przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK na wniosek Komisji Krajoznawczej za wybitne zasługi i osiągnięcia w działalności turystycznej.
 3. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Komisji Krajoznawczej Oddziału Wojskowego PTTK.
 4. Regulamin odznaki został zatwierdzony uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PTTK Nr 7 z dnia 23.11.2001 r. i wchodzi w życie 10.12.2001 r.